Årsmøte i Avløs Vel 2022

Etter to år med digitale årsmøter ser vi igjen frem til å kunne møtes fysisk til årsmøte i Avløs Vel. Møtet vil finne sted torsdag 28.04 kl. 1900 på Haslum seniorsenter, Nesveien 5. Vel møtt!

Hilsen styret

Årsmøte i Avløs Vel 2021

Årets årsmøte avholdes digitalt onsdag 5. mai kl. 1900.

Ønsker du å delta på årets årsmøte? Vennligst send en e-post til avlosvel@hotmail.no så vil du få tilsendt en link du kan benytte til å logge deg inn på årets årsmøte.

Vi kommer til å benytte tjenesten Zoom.

Kvistinnsamling 2021

Årets innsamling av hageavfall vil foregå i perioden 23.04 – 04.05.

Hageavfallet skal stå lett synlig, i veikanten, i godt kjørbar vei for stor lastebil. Hageavfall som blir satt ut etter at komprimatorbilen har passert vil ikke bli hentet i ettertid. Kvist skal buntes med solid hyssing i bærbare bunter, løv og småkvist fylles i plastsekker.

Årsmøte i Avløs Vel 2020

Årsmøte i dag den 6. mai kan ikke gå av stabelen som planlagt pga. Koronavirus situasjonen. Møtet vil i stedet bli avholdt digitalt med nytt møtetidspunkt: 11. mai kl 19-21.

Send epost til avlosvel@hotmail.no for å motta påmeldingslink. Vi vil benytte videokonferansesystemet Zoom (https://zoom.us).

Referat fra årsmøtet, regnskap og årsberetning vil bli lagt ut på denne nettsiden etter avluttet møte.

Kvistinnsamling er forsinket

Vi har fått beskjed fra Renova om at årets innsamling av hageavfall som skulle foregå i perioden 24. april – 04 mai har blitt kraftig forsinket. Dette skyldes unormalt store mengder hageavfall kombinert med at Renova har hatt utfordringer med å få utenlandsk arbeidskraft inn til Norge i tide. De fleste områdene er nå ryddet, men noen få steder gjenstår.

Vedlagt er et skriv fra Renova som forklarer situasjonen:

Continue reading

Bekymringsmelding

Avløs vel har sendt en bekymringsmelding til Bærum kommune vedrørende trafikksikkerheten i Nesveien og Neslia under den pågående byggeaktiviteten.

Continue reading

Oppgradering av kraftlinjen Hamang – Smestad

Oppgraderingen av kraftlinjen er en del av Statnetts oppgraderinger av strømnettet i Oslo-området. Forbruket stiger og behovet for forsterkninger er sterkt. Statnett ønsker primært å fornye dagens luftstrekk med nye master og ledninger samt en økning av spenningen fra 300 kV til 420 kV. De nye mastene som er foreslått blir gjennomsnittlig 38 meter høye mot dagens mastehøyde på gjennomsnittlig 21 meter. De får også 3 ledninger pr. feste mot idag 2 (tilsammen 9 ledninger mot 6 idag). Både Avløs Vel og andre velforeninger, samt Bærum Velforbund og Bærum Kommune ønsker kraftlinjen gravd ned i grøft/tunnel. Statnett har også utredet dette alternativet og det fremmes som en alternativ løsning i konsesjonssøknaden. Men den anbefales ikke da kostnaden er betydelig høyere.

Det er viktig at alle engasjerer seg i denne kampen for å få fjernet denne kraftlinjen gjennom Bærum ved at den graves ned.

Du kan lese mer om saken og laste ned aktuelle dokumenter hos Statnetts nettsider. Vi minner også om høringsfristen til NVE som er 1. november 2019. Høringssvar kan sendes inn på eget skjema på NVEs nettsider.

Utbygging Neslia/Nesveien

Februar 2017 sendte Avløs Vel inn merknader til Alliance arkitekter AS vedrørende planprogram for utbygging i Neslia/Nesveien. Avløs Vel er positiv til boliger fremfor industribygg. Likevel fremholder vellet at ny utbygging må ha et helhetlig harmonisk preg som er tilpasset eksisterende boligbebyggelse. Dette gjelder både høyde over bakke, utforming, materialbruk og farge. Kopi av våre merknader ble sendt til Haslum Vel, Bærum Velforbund, planutvalget i Bærum kommune, planavdeling i Bærum kommune og sentrale politikere.

Avløs Vel og beboere med tilgrensende eiendommer til området som er under planlegging ble invitert til et formøte med planutvalget i Bærum kommune den 21. april 2017, der tema var denne utbyggingssaken. Videre har vellet og berørte naboer hatt møte med nærmiljøpolitikere om utbyggingen. Utbyggingssaken følges videre, men kjøres primært av de berørte naboer.

For flere detaljer om utbyggingen, se Bærum kommunes nettsider.