Avløs vel har sendt en bekymringsmelding til Bærum kommune vedrørende trafikksikkerheten i Nesveien og Neslia under den pågående byggeaktiviteten.

Tiltakene i Nesveien 11 og Neslia 1, hvor Vedal Entrepenør AS bygger tre boligblokker og fire rekkehus, tilsammen 110 boenheter, samt Bærum kommunes bygging av ny bro over Øverlandselven, et tilltak som grenser direkte til de to nevnte, må nødvendigvis påføre området økt trafikkbelastning i forbindelse med anleggsarbeidet. Det forventes likevel at dette ikke skal gå på bekostning av trafikksikkerheten.

Alle tiltakene møtes i krysset Neslia/Nesveien, hvor også kulverten med atkomst til basen på Avløs ligger.

Det er anlagt flere porter i gjerdene som avgrenser tiltakene mot vei.

En rask befaring viser en trafikksituasjon med smal kjørebane hvor fortau er fjernet, dette både i Nesveien og Neslia. Det er ikke anlagt gangtunnel for å sikre gående.

Det er åpne grøfter som ikke er sikret, og anleggsområdene er trukket ut i veibanen ved at gjerdene er plassert utenfor tomtegrensene og inn på tidligere veiareal og fortau.

Ut- og innkjøring av anleggsmaskiner, lastebiler og trailere pågår nær sagt i langs hele områdets grenser mot vei.

Det er ingen etablerte snuplasser på anleggsområdene, og trailerne snur gjerne ved å rygge ut i veibanen.

Det forekommer at veibanen brukes ved opplasting av masser, og slik effektivt hindrer annen trafikk, samt utgjør en sikkerhetsrisiko.

Videre står stadig trailere og lastebiler parkert langs Nesveien, både på fortau og skulder. Her er det er også observert parkerte trailere på natten.

Situasjonen beskrives av naboer og trafikanter som kaotisk. Med tanke på trafikksikkerheten, spesielt for barn og gående, stilles det derfor spørsmål om ansvarlige for tiltakene forholder seg til gjeldene bestemmelser og har gjort nødvendige risikovurderinger og tiltak. Dette gjelder spesielt bruk av veibanen som anleggsområde, samt manglende sikring for myke trafikkanter.

I forbindelse med søknad om å stenge Neslia for trafikk tidligere i vinter, hadde Vedal Entrepenør, Bærum kommune og Naboer et møte 25.11-19. Her ble bekymringer rundt trafikksituasjonen diskutert og det ble bestemt at arbeider som gjør at Neslia må sperres skal utsettes til etter påske. Arbeidene det her siktes til handler om etablering av nødvendig infrastruktur, ikke det generelle anleggsarbeidet på eiendommene.

Med unntak av dette, forventes at Neslia i all hovedsak holdes åpen for ferdsel i anleggsperioden.

Vi ber med dette om at Bærum kommune følger opp trafikksituasjonen med nødvendige tiltak snarest.

Vedlagt:

Referat -Møte vedr stenging av Neslia

Div fotografier tatt onsdag kveld 4/3-20, fredag morgen 6/3-20, dagtid lørdag 7/3-20 og dagtid tirsdag 7/4-20.

Mvh

Pål Stensen

på vegne av Styret i Avløs Vel

PS: Bekymringsmeldingen ble i hovedsak utformet før koronasituasjonen, men nyere observasjoner viser ingen generell endring per medio april 2020.