1.  Formål.
Avløs Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis mål er å ivareta medlemmenes og velområdets interesser i den utstrekning vellets vedtekter og årsmøtet bestemmer. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet, evt.i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området. Det representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt vellet, behandles i samsvar med de gjensidige forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og vellene i Bærum.

2.  Medlemskap og stemmerett.
Alle beboere, eier av tomt, forretninger og firmaer innen Avløs vel sitt velområdet ansees som medlemmer av Avløs vel. Borettslag m.v. kan ha kollektivt medlemskap. Husstanden betaler kontingent som ett medlem. På medlemsmøter har alle tilstedeværende medlemmer stemmerett. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Medlemmene betaler den til enhver tid av årsmøtet fastsatte kontingent innen gjeldende betalingsfrist påført innbetalingsblanketten.

3.  Velområdets avgrensning.
Vellets vedtekter gir en oversikt over velområdet – eventuelt gjennom en kartskisse der grensene er inntegnet.  Kartskissen bør gjøres tilgjengelig i forbindelse med årsmøtet eller ved henvendelse til styret.

4.  Regnskap og regnskapsår.
Vellets regnskapsår følger kalenderåret.  Revidert regnskap skal legges frem for medlemmene hvert år.

5.  Årsmøter.
Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter holdes hvert år innen utløpet av 1. kvartal. Innkalling til årsmøtet sendes alle medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.  
Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 1/10 del av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling må skje på samme måte som for ordinære årsmøter, og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet.
Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden, og som et medlem ønsker behandlet på et årsmøte, må være styret i hende senest en uke før møtedagen. Årsmøtet kan behandle enhver sak, men kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen.Årsmøtet kan velge møteleder. Til å underskrive protokollen fra årsmøtet velges 2 medlemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
•    Godkjenning av innkalling og dagsorden.
•    Styrets beretning.
•    Regnskap med revisorberetning
•    Budsjett for neste år – herunder fastsettelse av kontingent
•    Andre saker som er nevnt i innkallingen
•    Valg:

Styret i Avløs vel skal bestå av opptil 7 medlemmer, i tillegg kommer varamedlemmer.

•    Leder                                           
•    Nestleder                      
•    Kasserer                      
•    Sekretær
•    Web-ansvarlig                
•    2 styremedlemmer
•    2 varamedlemmer til styret
•    2 medlemmer til valgkomiteen
•    Revisor
•    Varamann/kvinne for revisor

Lederen og styrets øvrige medlemmer velges for 2 år av gangen, slik at tilnærmet halvparten trer ut av styret hvert år.

Alle medlemmer av vellet er valgbare. Gjenvalg kan finne sted. Medlemmene plikter å motta valg. Enhver kan unnslå seg for så lang tid som vedkommende tidligere har innehatt tilsvarende verv. Tillitsvalgte som flytter ut av velområdet, kan bare fungere ut valgperioden. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Årsmøtet avgjør om en avstemning skal skje skriftlig. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

6.  Styret.
Styret konstituerer seg selv. Det forestår den daglige drift og ledelse av Vellet på grunnlag Vellets vedtekter og beslutninger fattet på årsmøtet. Styret er beslutnings-dyktige når leder eller nestleder, og minst to av de øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall.  Ved stemmelikhet er leders/nestleders stemme avgjørende. Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomiske forpliktelser for Vellet uten etter vedtak på årsmøte. Styret oppnevner de utvalg eller komiteer det er behov for.  Leder/nestleder innkaller til styremøter. Styret kan også innkalles av tre styremedlemmer i fellesskap. Alle styrets medlemmer skal i tilfelle være varslet om dette. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. Vellet forpliktes av leder eller ved dennes forfall av nestleder i samråd med kasserer som foretar utbetalinger. 

7.  Medlemsmøter.
Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som befolkningen bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum for å høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om et slikt møte fra kommunens side.
Eventuelle avstemninger på slike møter er bare veiledende for styret ved den videre behandling av vedkommende sak.

8.  Samarbeid.
Vellet må opprettholde jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings- og informasjonsmøter som blir holdt, for å bli kjent med de planer som foreligger på kort eller lang sikt.
Saker som forelegges Vellet i henhold til de samarbeidsavtaler som er inngått mellom kommunen og Vellet, behandles i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp i disse avtalene.  For saker som vedrører flere vel og som er forelagt Vellet av Velforbundet eller av kommunen, sendes gjenpart av korrespondansen og/eller utskrift av møteprotokoller til disse til orientering.
Vellet bør samarbeide med nabovellene om saker av felles interesse.  Det bør også arbeides for et godt forhold til andre foreninger og organisasjoner i området.  Slike aktiviteter bør koordineres.

9.  Vedtektsendringer.
Endringer i vedtektene kan bare foretas av et årsmøte.
Forslag om slike endringer må være innkommet til styret senest 2 måneder før årsmøtet og skal kunngjøres sammen med innkallingen til dette.
Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall av de avgitte stemmer når 10 % av medlemmene er tilstede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret innkalle til et ekstraordinært årsmøte eller ta saken opp på neste ordinære årsmøte.  Dette årsmøte er i så fall beslutningsdyktige uansett fremmøte. Orientering om vedtektsendringer skal sendes Bærum Velforbund.

10.  Oppløsning.
Vedtak om oppløsning av Vellet må behandles på to av hverandre påfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene når minst 25 % av medlemmene er til stede.
Forslag om sammenslutning med andre nabovel behandles etter reglene for vedtektsendringer i § 9.
Ved den endelige oppløsning på det annet årsmøtet treffes bestemmelsen om disponering av Vellets midler og eiendeler.  Bestemmelsen treffes ved simpelt flertall.
Dersom ikke vedtektene bestemmer noe annet, overlates midler og eiendeler til Bærum Velforbund som kan disponere disse til formål til det beste for vedkommende velområde.
Vellets arkiver skal overlates Bærum bibliotek for oppbevaring.

11.  Ikrafttreden.
Disse vedtekter ble fastsatt på årsmøte den 13/2 – 1980.  Revisjon av reglene ble godkjent på årsmøte 27/3 -1995.  Revisjon forelagt årsmøtet 18/3 – 1998 og vedtatt.