Historiske fakta om Avløs stasjon/”Kongo”

1930

Lilleakerbanen ført fram til Avløs Stasjon hvor vognhaller, verksteder og administrasjonsbygning var oppført.
Offisiell åpning av Bærumsbanen november. 39 funksjonærboliger for ansatte ferdigstilt  – ”Kongo” – innflytting desember samme år.
Traseen fra Avløs/Kolsås fastlagt i Bærum Herredsstyre.
Avløs Vel stiftet Lekeplass ved Avløs stasjon besluttet etablert (huske, karusell, dumphuske og slenghuske)

1930

Bærumsbanen åpnet fram til Kolsås.

1937

Bærumsbanen knyttet sammen med Østensjøbanen over Lilleaker til Oppsal.

1942

Kolsåsbanen over Smestad/Majorstuen/Nasjonalteateret åpnet med nye blå vogner, Lilleakerbanens endeholdeplass ble Jar stasjon.

1946

Kantinebygning bygget på verkstedområdet på Avløs stasjon.

1962

Nye tilbygg til  verkstedet –  ”fryseboksen” – bygget i 1967.

1984

Avløskollen bebygget med 88 boenheterStore diskusjoner om adkomstvei til området – Nye Balders vei etablert. Tungtrafikk fremdeles via Nesveien.

1986

Lokalveiene på ”Kongo” stengt for gjennomkjøring – bom i Odins vei og Frøys vei stengt mot Bærumsveien.
En del parkeringsplasser for ansatte etablert utenfor verkstedsbygningen i Tors vei.
Lekeplassen på ”Kongo” bygget om med trær og busker samt parkeringsforbud for å forhindre at plassen skulle bli brukt til parkeringsplass. 
Gjesteparkering for ca 20 biler etablert øverst i Avløsveien/Durudveien.
Samtidig ble de gamle teglbygningen på Avløs regnet som kulturminner og ”Kongo” registrert som Kulturmiljø.
Det ble samtidig praktisert en mer restriktiv holdning ved byggesøknader om tilbygg/påbygg på ”Kongo” for at bygningsmiljøet skulle få bevart noe av sitt helhetspreg og sin opprinnelige karakter.

2003

1.juli 2003 – 21.nov.2004 – Kolsåsbanen midlertidig stengt vest for Bekkestua.

2006

1.juli 2006 – Kolsåsbanen stengt.