Nyheter
Oppgradering av kraftlinjen Hamang - Smestad
søndag 29. september 2019 20:28

Oppgraderingen av kraftlinjen er en del av Statnetts oppgraderinger av strømnettet i Oslo-området. Forbruket stiger og behovet for forsterkninger er sterkt. Statnett ønsker primært å fornye dagens luftstrekk med nye master og ledninger samt en økning av spenningen fra 300 kV til 420 kV. De nye mastene som er foreslått blir gjennomsnittlig 38 meter høye mot dagens mastehøyde på gjennomsnittlig 21 meter. De får også 3 ledninger pr. feste mot idag 2 (tilsammen 9 ledninger mot 6 idag). Både Avløs Vel og andre velforeninger, samt Bærum Velforbund og Bærum Kommune ønsker kraftlinjen gravd ned i grøft/tunnel. Statnett har også utredet dette alternativet og det fremmes som en alternativ løsning i konsesjonssøknaden. Men den anbefales ikke da kostnaden er betydelig høyere.

Det er viktig at alle engasjerer seg i denne kampen for å få fjernet denne kraftlinjen gjennom Bærum ved at den graves ned.

Du kan lese mer om saken og laste ned aktuelle dokumenter hos Statnetts nettsider. Vi minner også om høringsfristen til NVE som er 1. november 2019. Høringssvar kan sendes inn på eget skjema på NVEs nettsider.

 
Referat fra årsmøte i Avløs vel 2019
mandag 09. september 2019 20:29

Referat fra årsmøte i Avløs vel 22.05.2019


Sted: Haslum seniorsenter

 

Agenda:

1. Konstituering

2. Valg av to personer til å undertegne protokollen

3. Styrets beretning

4. Revidert regnskap

5. Budsjettforslag

6. Valg iflg. lovene

7. Innkomne forslag

8. Eventuelt

 

Møtet ble vurdert som lovlig innkalt, og ingen innvendinger til innkallelsen fra de fremmøtte. Morten Rønqvist og Trine Dreyer ble valgt til å undertegne protokollen.

 

Bjørn-Andre Skaar gikk gjennom styrets årsberetning. Det kom en kommentar fra salen vedr. punktet om å gjøre vellet mer synlig. Og dette var en mer aktiv oppdatering av nettsiden, samt å rydde opp i gammel informasjon og kun vise 1-2 aktuelle saker.

 

Dag Nøglegaard presenterte regnskap for 2018 og budsjett for 2019. Budsjettet ble godkjent.

 

Et nytt styremedlem, Morten Rønqvist, ble valgt inn i styret ved akklamasjon.

 

Det var ingen innkomne forslag til behandling.

 

Følgende saker ble drøftet under punktet «Eventuelt»:

  • Morten Rønqvist tok opp en sak ang støy pga. byggingeaktivitet i Nesveien. Arbeidene starter allerede kl. 0600.
  • Paal Stensen fra styret er også nær nabo, og har opplevd det samme. Han har kontaktet Folkehelsekontoret i Bærum kommune og har fått opplyst at reglene krever nattero fra kl. 23-07. Bærum kommune kunne heller ikke se at det har blitt sendt ut nabovarsler ang. støyende arbeider. Dette er også et krav. Avløs vel følger opp saken og vil sende en klage til Folkehelsekontoret ved Bærum kommune.
  • Avløs vel har mottatt melding på Altinn vedr. Nesveien 11 - blokk C.
  • Det ble tatt frem at det nå finnes et innbyggerpanel i Bærum kommune hvor innbyggerne kan registrere seg innenfor forskjellige interesseområder.
    Fra BK sine nettsider: «Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre og derfor har vi opprettet et innbyggerpanel. Panelet blir invitert til å delta i undersøkelser om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Du deltar kun i det som interesserer deg.»

 

 
Personvernerklæring
torsdag 28. juni 2018 07:44

Avløs vel innhenter navn og adresser til vellets medlemmer gjennom åpne eiendomsregistre. Vi oppbevarer medlemslister og kontaktinformasjon på en sikker måte som som blir værende i foreningen. Kontaktinformasjon benytter vi kun for å informere om foreningens aktiviteter. Vi sletter informasjonen når det ikke lenger er behov for den.

 
Utbygging Neslia/Nesveien
tirsdag 21. mars 2017 09:36

Februar 2017 sendte Avløs Vel inn merknader til Alliance arkitekter AS vedrørende planprogram for utbygging i Neslia/Nesveien. Avløs Vel er positiv til boliger fremfor industribygg. Likevel fremholder vellet at ny utbygging må ha et helhetlig harmonisk preg som er tilpasset eksisterende boligbebyggelse. Dette gjelder både høyde over bakke, utforming, materialbruk og farge. Kopi av våre merknader ble sendt til Haslum Vel, Bærum Velforbund, planutvalget i Bærum kommune, planavdeling i Bærum kommune og sentrale politikere.

 

Avløs Vel og beboere med tilgrensende eiendommer til området som er under planlegging ble invitert til et formøte med planutvalget i Bærum kommune den 21. april 2017, der tema var denne utbyggingssaken. Videre har vellet og berørte naboer hatt møte med nærmiljøpolitikere om utbyggingen. Utbyggingssaken følges videre, men kjøres primært av de berørte naboer.

 

For flere detaljer om utbyggingen, se Bærum kommunes nettsider.

 
Bli med i styret i Avløs vel
tirsdag 07. mars 2017 20:45

AVLØS VEL TRENGER NYE STYREMEDLEMMER: Kan du tenke deg å være med å bidra til lokalmiljøets beste? Velarbeid tar ikke mye tid - i tillegg får man mulighet til å bli kjent med nabolaget og være med å påvirke både lokale og kommunale planer og beslutninger. Send oss en epost eller ta kontakt med oss på årsmøtet.