Sted: Haslum seniorsenter

Agenda:

1. Konstituering

2. Valg av to personer til å undertegne protokollen

3. Styrets beretning

4. Revidert regnskap

5. Budsjettforslag

6. Valg iflg. lovene

7. Innkomne forslag

8. Eventuelt

Møtet ble vurdert som lovlig innkalt, og ingen innvendinger til innkallelsen fra de fremmøtte. Morten Rønqvist og Trine Dreyer ble valgt til å undertegne protokollen.

Bjørn-Andre Skaar gikk gjennom styrets årsberetning. Det kom en kommentar fra salen vedr. punktet om å gjøre vellet mer synlig. Og dette var en mer aktiv oppdatering av nettsiden, samt å rydde opp i gammel informasjon og kun vise 1-2 aktuelle saker.

Dag Nøglegaard presenterte regnskap for 2018 og budsjett for 2019. Budsjettet ble godkjent.

Et nytt styremedlem, Morten Rønqvist, ble valgt inn i styret ved akklamasjon.

Det var ingen innkomne forslag til behandling.

Følgende saker ble drøftet under punktet «Eventuelt»:

  • Morten Rønqvist tok opp en sak ang støy pga. byggingeaktivitet i Nesveien. Arbeidene starter allerede kl. 0600.
  • Paal Stensen fra styret er også nær nabo, og har opplevd det samme. Han har kontaktet Folkehelsekontoret i Bærum kommune og har fått opplyst at reglene krever nattero fra kl. 23-07. Bærum kommune kunne heller ikke se at det har blitt sendt ut nabovarsler ang. støyende arbeider. Dette er også et krav. Avløs vel følger opp saken og vil sende en klage til Folkehelsekontoret ved Bærum kommune.
  • Avløs vel har mottatt melding på Altinn vedr. Nesveien 11 – blokk C.
  • Det ble tatt frem at det nå finnes et innbyggerpanel i Bærum kommune hvor innbyggerne kan registrere seg innenfor forskjellige interesseområder.
    Fra BK sine nettsider: «Vi trenger din hjelp til å gjøre kommunen bedre og derfor har vi opprettet et innbyggerpanel. Panelet blir invitert til å delta i undersøkelser om lokalsamfunnet og kommunens tjenester. Du deltar kun i det som interesserer deg.»