Utbygging Neslia/Nesveien

Februar 2017 sendte Avløs Vel inn merknader til Alliance arkitekter AS vedrørende planprogram for utbygging i Neslia/Nesveien. Avløs Vel er positiv til boliger fremfor industribygg. Likevel fremholder vellet at ny utbygging må ha et helhetlig harmonisk preg som er tilpasset eksisterende boligbebyggelse. Dette gjelder både høyde over bakke, utforming, materialbruk og farge. Kopi av våre merknader ble sendt til Haslum Vel, Bærum Velforbund, planutvalget i Bærum kommune, planavdeling i Bærum kommune og sentrale politikere.

Avløs Vel og beboere med tilgrensende eiendommer til området som er under planlegging ble invitert til et formøte med planutvalget i Bærum kommune den 21. april 2017, der tema var denne utbyggingssaken. Videre har vellet og berørte naboer hatt møte med nærmiljøpolitikere om utbyggingen. Utbyggingssaken følges videre, men kjøres primært av de berørte naboer.

For flere detaljer om utbyggingen, se Bærum kommunes nettsider.